bejaarden

Ontwerpbestemmingsplan Heilust

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kerkrade maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Heilust  gedurende de periode van 14 februari 2013  tot en met 27 maart 2013 voor een ieder ter inzage ligt.

 

In het kader van de herstructurering in Heilust te Kerkrade-West dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. De voorgenomen ontwikkelingen betreffen onder andere woningbouw, een Multifunctionele Accommodatie (MFA), een speeltuin en een park.  Bovenstaande ontwikkelingen passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan weshalve een nieuw bestemmingsplan opgesteld dient te worden. Voor het ontwerpbestemmingsplan Heilust wordt geen exploitatieplan vastgesteld. De Crisis- en herstelwet is van toepassing.

 

De omvang van de verbeelding (het plangebied) omvat een te herontwikkelen gebied in Heilust in Kerkrade - West. Het gebied wordt globaal begrensd door in het westen de Anemonenstraat, woningen Spireastraat, Gladiolenstraat en Salviaplein, in het noorden de Kaalheidersteenweg, in het oosten Papaverplein en Geraniumstraat en in het zuiden de Kampstraat. De exacte begrenzing is weergegeven op de verbeelding. De bestemmingen in het ontwerpbestemmingsplan zijn onder andere ‘Groen’, ‘Maatschappelijk’, ‘Verkeer’ en ‘Wonen’. Aangezien ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling een deel van de stedenbouwkundige invulling van de woningbouw op dit moment nog niet uitgewerkt is, wordt ook de bestemming ‘Wonen – Uit te werken‘ opgenomen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan Heilust met bijbehorende bijlagen ligt van 14 februari 2013 tot  en met 27 maart 2013 ter inzage bij het vakloket Bouwen, Wonen en Leefomgeving Sector Stad op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Inzage is enkel mogelijk na telefonische afspraak bij dhr. T. Debast, via het telefoonnummer van de gemeente 14 045.

Het ontwerpbestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.kerkrade.nl onder de rubriek  Wonen&Leven\ Projecten\ Ruimtelijke plannen. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0928.BPHeilust-Ow01.

 

Gedurende genoemde termijn van ter inzage ligging kan een ieder een zienswijze omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen. Dit kan schriftelijk bij de gemeenteraad van de Gemeente Kerkrade, postbus 600, 6460 AP Kerkrade  onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Heilust” of mondeling (bij de heer T. Debast via 14 045).

 

Kerkrade, 13 februari 2013

 

Het college voornoemd,

J.J.M. Som, burgemeester,

R.M.J.S Stijns, loco-gemeentesecretaris.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten