bejaarden

Heilust in de startblokken

Het deelproject Heilust staat in de startblokken. De herstructurering van de Heilust valt onder de stadsdeelvisie van Kerkrade-West (West wint aan ruimte) en bestaat uit meerdere onderdelen. Dit zijn de ontwikkeling van Park West met een speeltuin, Cruyff Court, tuinen etc, een Multifunctionele Accommodatie (MFA), de bouw van 22 energieneutrale huurwoningen en de uitrol van het Sociale Programma voor de Heilust. De afgelopen maanden zijn al voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd en de komende tijd gaan de verschillende projecten verder vorm krijgen.

 

Sloop woningen voor Park West

In de Gladiolenstraat e.o. worden in totaal 85 huurwoningen van HEEMwonen in twee fasen gesloopt. De meeste bewoners hebben inmiddels een nieuwe woning gevonden zodat de eerste fase van de sloop begin volgend jaar kan starten. Het gaat hierbij om woningen in de Gladiolenstraat, Lupinestraat en de Geraniumstraat. De tweede fase wordt naar verwachting eind 2015 gesloopt. De 12 woningen met de even nummers aan de Gladiolenstraat worden eind 2015 gerenoveerd.

 

De gemeente Kerkrade heeft de taak om 18 particuliere woningen aan de Kampstraat en Papaverstraat te verwerven. Inmiddels zijn 17 van de 18 woningen in eigendom en zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de sloop afgerond. In week 44 wordt gestart met de sloopwerkzaamheden. Volgens de planning zullen deze werkzaamheden tegen het einde van het jaar zijn afgerond.

 

Park West  

In de Heilust komt een nieuw park. In totaal gaat het om zo’n 100.000 vierkante meter.

 

Parkgedeelte en participatie

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het definitief maken van de tekeningen voor de inrichting van het park. In de periode daarvoor is samen met bewoners een traject doorlopen ten behoeve van de inrichting van het park. Binnenkort worden bewoners en andere belanghebbenden benaderd om deel te nemen aan de uitwerking van de diverse onderdelen van Park West onder begeleiding van de gemeente Kerkrade en HEEMwonen. Het doel van de inbreng van bewoners en belanghebbenden is om van hun kennis en hulp als buurt- en wijkbewoner gebruik te maken. Dit sluit nauw aan op het idee van de ‘participatiemaatschappij’ waarbij meer gebruik wordt gemaakt van het kennen en kunnen van bewoners. De toename van de inzet van bewoners bevordert ook de sociale samenhang in de wijk en geeft bewoners meer ruimte om hun talenten in te zetten of ervaring op te doen.

 

Planning

Wat betreft de inrichting is het plangebied opgedeeld in een aantal fasen. De uitvoering van de 1e fase zal volgend voorjaar van start gaan nadat de sloop van de woningen aan de Papaverstaat is afgerond. Hierbij zal als eerste uitvoering gegeven worden aan de realisatie van de speeltuin en het Cruyff Court. De andere fasen zullen, afhankelijk van de voortgang van de sloop van de resterende woningen en de bouw van de 22 woningen op de hoek Spireastraat-Gladiolenstraat, daarop volgen.

 

De Buurtkamer

In de Geraniumstraat in de Heilust is sinds enkele jaren in een pand van HEEMwonen de Buurtkamer gevestigd. In de Buurtkamer organiseren buurtbewoners voor de buurt allerlei leuke activiteiten die heel erg druk worden bezocht. Inmiddels werken er al vele vrijwilligers bij de Buurtkamer.

 

Omdat het huidige pand van de Buurtkamer (nummer 9) wordt gesloopt, is de Buurtkamer verhuisd naar Geraniumstraat nummer 7. Op deze manier kan HEEMwonen al voorbereidingen treffen voor de sloop. De huisnummers 5 en 7 blijven voorlopig staan tot het moment dat de MFA gereed is en de Buurtkamer een plek in de MFA krijgt.

 

Muurschildering

Kunstenares Miriam Vleugels heeft in het kader van haar project ‘Vleugels verbindt’ aangeboden om de nieuwe Buurtkamer te voorzien van een kleurrijke muurschildering. Miriam heeft ‘vleugels’ op de zijgevel geschilderd, enerzijds omdat de kunstenares haar eigen vleugels internationaal aan het uitspreiden is en anderzijds omdat de Buurtkamer buurtbewoners ‘vleugels’ geeft. Om iedereen vleugels te geven kan men ‘in het schilderij’ gaat staan en een foto maken, waardoor men zelf vleugels krijgt, dit alles met de gedachte:  blijf dromen en blijf je vleugels uitspreiden. De muurschildering is klaar en kan door iedereen worden bewonderd.

 

MFA West 

In Kerkrade-West komt een nieuw gemeenschapshuis, ofwel een Multifunctionele Accommodatie (MFA West). De voormalige kerk in de Heilust wordt omgebouwd tot het nieuwe huis van de gemeenschap. In maart van dit jaar ondertekenden de gemeente en het kerkbestuur het contract dat de gemeente eigenaar maakt van de kerk. De MFA West is onderdeel van het Park West in de Heilust. In september is de kerk officieel overgedragen aan de gemeente.

 

Glas in lood

De gemeente wil de glas-in lood-ramen van de kerk graag behouden. Hiertoe zullen de ramen waar nodig worden hersteld en aan de buitenzijde worden voorzien van voorzetramen.

 

Stand van zaken

Het ruimtelijk en functioneel programma van eisen (PvE) is op 12 september 2014 afgerond. Dit is tot stand gekomen in nauw overleg met de (toekomstige) gebruikers. De volgende stap is het opstellen van het toekomstig beheermodel en de exploitatieovereenkomst. Ook gaat de gemeente samen met de toekomstige gebruikers een architect selecteren die eind van dit jaar met het ontwerp aan de slag gaat. Zodra dit eerste ontwerp gereed is en de betrokken partijen akkoord zijn, kan met de voorbereiding van de daadwerkelijke bouw worden begonnen. Zoals het er nu uitziet, kan in 2015 gestart worden met de bouwwerkzaamheden. In 2016 is de nieuwe MFA klaar.

 

22 nieuwbouwwoningen
In de Gladiolen- en Spireastraat waar 69 2-op- 1 woningen stonden, is HEEMwonen gestart met de bouw van 22 duurzame nieuwbouwwoningen. Het betreft energieneutrale, levensloopbestendige eengezinswoningen met een AAA energielabel. Bij deze woningen vervalt het verbruik van gas en de benodigde elektra wordt door de woning zelf opgewekt. De woningen worden gebouwd volgens de principes van cradle-to-cradle: er is bewust nagedacht over de gebruikte materialen en de energiezuinigheid van het ontwerp. Ook het wooncomfort van de woningen ligt hoog. De woningen zijn huurtoeslagtoegankelijk.

 

Projectbureau aan de Kampstraat 69  

HEEMwonen bezit aan de Kampstraat 69 (tegenover voormalige kerk) in de Heilust een pand dat op dit moment al gebruikt wordt voor vergaderingen en voor bijeenkomsten. De gemeente Kerkrade en HEEMwonen gaan deze locatie op korte termijn breder gebruiken. Hierbij valt te denken aan vergaderingen die te maken hebben met West wint aan ruimte, vaste locatie van de uitvoerende partijen van de verbouwing MFA en een inlooplocatie voor bewoners die achtergrond informatie willen over West wint aan ruimte. Op dit moment wordt het gebouw daarvoor aangepast.

 

Sociaal Programma opgestart

Het Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Heilust omvat een aanpak waarbij een aantal partijen samen met de buurtbewoners werken aan de vermindering, oplossing en voorkoming van een aantal geconstateerde problemen in de buurt. In het kader van Sociale Stijging, Participatie, Aanpak complexe problemen alsook Gezondheid zijn een 10-tal projecten beschreven die de gemeente Kerkrade en HEEMwonen met tal van maatschappelijke partners samen met de buurtbewoners in de buurt gaan uitvoeren. In deze gemeenschappelijk gedragen aanpak staan de bewoners centraal. Dit meerjarig gezamenlijk traject gaat 5 jaar duren.

 

Inmiddels heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden van het project laaggeletterdheid, waarbij bewoners in de wijk kunnen aansluiten. Door het Arcus college wordt dit project in de vernieuwde buurtkamer georganiseerd. Daarnaast is ook de organisatie Vierwerk gestart met het bevorderen van ondernemerschap. Het opbouwwerk wordt middels de actieve buurtkamer geïntensiveerd. Via participatie proberen wij de betrokkenheid van de mensen in de buurt te vergroten.

 

West wint aan ruimte

In februari 2011 hebben de gemeente Kerkrade, woningcorporatie HEEMwonen, de Stadsregio Parkstad Limburg en de provincie Limburg een overeenkomst gesloten over de herontwikkeling van Kerkrade-West. Deze herontwikkeling bestaat uit een aantal deelprojecten zoals de herstructurering van de Heilust en de Bestaande Wijk van Morgen. 

 

 

Gemeente Kerkrade, HEEMwonen, Stadsregio Parkstad Limburg en provincie Limburg hebben een visie op de toekomst van de wijk Kerkrade-West. Een wijk waar de leefbaarheid onder druk staat, mede veroorzaakt door krimp. Maar de krimp, oftewel de dalende inwoneraantallen, biedt juist kansen en maakt de uitvoering van de visie echt mogelijk. De samenwerkingspartners werken samen mét de inwoners van de wijk aan de ontwikkeling en toekomst van de wijk en die van haar inwoners. Met lef, daadkracht. In de toekomst hebben de inwoners van de wijk méér ruimte om te wonen, werken en spelen. Dit bevordert het plezier, sfeer en het vertrouwen. Maar de wijk wordt ook aantrekkelijk gemaakt voor mensen buiten de wijk door een uitbreiding van toeristische voorzieningen. “We laten hier zien hoe je problemen ombuigt naar kansen. En dat doen we gelukkig niet alleen; dat doen we samen.”

 

Het project ‘Kerkrade-West’ wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg en de Stadsregio Parkstad Limburg.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten