vrouwduiken

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Heilust

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kerkrade maakt op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening  bekend dat de gemeenteraad van Kerkrade bij besluit van 26 juni 2013 het bestemmingsplan Heilust gewijzigd heeft vastgesteld.

 

In het kader van de herstructurering in Heilust te Kerkrade-West dient een nieuw bestemmingsplan opgesteld te worden. De voorgenomen ontwikkelingen betreffen onder andere woningbouw, een Multifunctionele Accommodatie (MFA), een speeltuin en een park.  Bovenstaande ontwikkelingen passen niet binnen de vigerende bestemmingsplannen Kerkrade West I, Bandplan West fase II en Spekholzerheiderveld, weshalve een nieuw bestemmingsplan opgesteld dient te worden. Voor het bestemmingsplan Heilust is geen exploitatieplan vastgesteld. De Crisis- en herstelwet is van toepassing.

 

De omvang van de verbeelding (het plangebied) omvat een te herontwikkelen gebied in Heilust in Kerkrade - West. Het gebied wordt globaal begrensd door in het westen de Anemonenstraat, woningen Spireastraat, Gladiolenstraat en Salviaplein, in het noorden de Kaalheidersteenweg, in het oosten Papaverplein en Geraniumstraat en in het zuiden de Kampstraat. De exacte begrenzing is weergegeven op de verbeelding. De bestemmingen in het bestemmingsplan zijn onder andere ‘Groen’, ‘Maatschappelijk’, ‘Verkeer’ en ‘Wonen’. Aangezien ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkeling een deel van de stedenbouwkundige invulling van de woningbouw op dit moment nog niet uitgewerkt is, wordt ook de bestemming ‘Wonen – Uit te werken‘ opgenomen.

 

Gelet op artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening heeft het College van Gedeputeerde Staten van Limburg geen gebruik gemaakt van de interventiebevoegdheid (aanwijzing), ertoe strekkende dat een onderdeel van het bestemmingsplan geen onderdeel blijft uitmaken van het plan zoals dat is vastgesteld.

 

In het bestemmingsplan zijn bij de vaststelling wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp plan. Het betreft:

  1.  Opnemen van de aanduiding ‘sportveld’ binnen de bestemming ‘Groen’ en ‘Maatschappelijk’ op verbeelding en in regels;
  2. Verschuiven van begrenzing van de aanduiding ‘speeltuin’ binnen de bestemming ‘Groen’ en ‘Maatschappelijk’ op verbeelding.

 

Deze wijzigingen zijn in de Nota van wijziging op het ontwerpbestemmingsplan Heilust gemotiveerd.  Deze Nota inclusief de Aanbiedingsbrief, het Raadsbesluit, de Nota van toelichting, de Zienswijzennota alsmede het bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 juli 2013 tot en met 21 augustus 2013 gedurende zes weken ter inzage bij de vakbalie Bouwen, Wonen en Leefomgeving, Sector Stedelijke Ontwikkeling en Beheer op de begane grond van het Stadskantoor, Markt 33, 6461 EC Kerkrade. Inzage is enkel mogelijk na telefonische afspraak bij dhr. T. Debast, via het telefoonnummer van de gemeente 14 045.

 

Het bestemmingsplan is ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website www.kerkrade.nl onder de rubriek  Wonen&Leven\ Projecten\ Ruimtelijke plannen. Daarnaast is het bestemmingsplan in te zien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.  Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0928.BPHeilust-Vg01.

 

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan kan binnen de termijn van terinzageligging door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De mogelijkheid om beroep in te stellen bestaat voor belanghebbenden die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht alsmede belanghebbenden die bezwaar hebben tegen de wijzigingen die in het plan zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het digitaal loket van deze instantie. Kijk op https://digitaalloket.raadvanstate.nl/  voor meer informatie.

 

Op het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het beroepschrift moet worden aangegeven welke beroepsgronden tegen het besluit worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangedragen.

 

Degene die beroep instelt kan tegelijk een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op hetzelfde adres. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Is binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend, dan treedt het besluit niet eerder in werking dan dat op dat verzoek is beslist.

 

Kerkrade, 10  juli 2013

 

Het college voornoemd,

J.J.M. Som, burgemeester,

H.J.M. Coumans, gemeentesecretaris.

 

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten