meisje_hurkend

De 10 meest gestelde vragen over sloop

Waarom sloopt HEEMwonen huurwoningen? Sloopt HEEMwonen alleen slechte woningen? Wat betekent het voor huurders als hun woning wordt gesloopt? Hieronder leest u de antwoorden op de 10 meest gestelde vragen over sloop.

 

1.  Waarom sloopt HEEMwonen huurwoningen?
HEEMwonen richt zich op het realiseren van aantrekkelijke en vitale wijken waar mensen graag (blijven) wonen. De regio Parkstad Limburg waar wij actief zijn, is een krimpregio bij uitstek en heeft in toenemende mate te maken met moeilijk verkoopbare woningen en leegstand. Maar liefst 29% van de herstructuringsopgave in Parkstad  wordt overeenkomstig de Herstructureringsvisie gerealiseerd in de vijf wijken in Kerkrade en Landgraaf waar wij actief zijn. Dit betekent een enorme uitdaging. Wij hebben flink voorgesorteerd op de krimp. Sinds 2000 hebben wij bijna 1.700 woningen gesloopt en hier zo’n 900 nieuwe woningen voor teruggebouwd. Deze aanpak leidt tot de vereiste transformatie van ons woningbezit. Door proactief te slopen voorkomen we leegstand en worden de wijken en buurten waar wij actief zijn groener en aantrekkelijker. Met andere woorden: nu de dingen doen om erger te voorkomen en sterk te staan in de toekomst. Wij zijn geen sloopcorporatie, maar investeren op strategische locaties in nieuwbouw en in opwaardering van onze woningen. Wij kiezen ervoor de volkshuisvestelijke uitdaging op te pakken, zelf het initiatief te nemen en in samenwerking met partners onze wijken kwalitatief te verbeteren. We weten dat dit de inzet van veel middelen vergt. Onze ambitie is dat ons woningaanbod in de toekomst aansluit bij de vraag. Daarnaast willen we betaalbaarheid garanderen en moeten we uiteraard rekening houden met de financiële consequenties van het kabinetsbeleid Rutte II.


2.  Sloopt HEEMwonen alleen slechte huurwoningen?
Wij slopen vooral woningen die verouderd zijn en voor de toekomst onvoldoende kwaliteit bieden. De krimp en de vergrijzing, maar ook veranderende woonwensen noodzaken tot aanpassing van onze woningen. De krimp vereist niet alleen minder woningen, maar ook andere woningen, die voldoen aan de veranderende woonwensen. Zo kan het zijn dat we bepaalde woningen slopen die technisch nog goed zijn, maar waar geen vraag meer naar is. Ook kan het voorkomen dat we een aantal (extra) woningen slopen om een ander plan mogelijk te maken. Denk bijvoorbeeld aan de aanleg van een park.


3.  Hoe lang duurt het voordat er een definitief sloopbesluit wordt genomen?
In de meeste gevallen duurt het een aantal jaren voordat er een definitief sloopbesluit ligt. We hebben tijd nodig om zorgvuldige plannen te maken.  Die plannen maken we samen met de gemeente, regio Parkstad, bewoners en andere partijen. Het gaat niet alleen om sloop, maar ook om de toekomstige invulling van het gebied. Komen er nieuwe woningen of bijvoorbeeld een park voor de te slopen woningen in de plaats? Daarnaast is de samenhang tussen de verschillende plannen van belang. Leiden deze plannen samen tot een aantrekkelijke en vitale wijk? Ook het regelen van vervangende huisvesting voor bewoners van te slopen woningen heeft tijd nodig. Daarom voeren we sloopplannen gefaseerd uit. Het met alle partijen op één lijn zitten en het zorgvuldig uitwerken van de plannen is belangrijk. Minstens zo belangrijk is dat er voldoende geld is om de plannen uit te voeren. De economische recessie en de kabinetsplannen maken het er wat dit betreft niet gemakkelijker op. Al met al kan het dus jaren duren voordat er een definitief sloopbesluit ligt.


4.  Worden te slopen huurwoningen nog onderhouden?
Uiteraard blijft HEEMwonen verantwoordelijk voor het onderhoud van uw woning, ook al wordt uw woning in de toekomst gesloopt. Bij te slopen woningen hanteren we een aangepast kwaliteitsniveau. We vervangen onderdelen bijvoorbeeld alleen als dat echt nodig is en zullen eerder kiezen voor een sobere oplossing. De veiligheid van onze huurders staat uiteraard voorop. Huurders van te slopen woningen kunnen reparatieverzoeken via de gebruikelijke weg aan ons melden. via (045) 645 44 44. Voor spoedeisende klachten, zoals een flinke lekkage, zijn wij 24 uur per dag bereikbaar.


5.  Welke rol speelt de huurdersorganisatie bij sloop?
Wij bespreken de wijkontwikkelingsplannen en onze projecten voor sloop, renovatie, nieuwbouw en dergelijke met de huurdersorganisatie: het Centraal Huurdersoverleg HEEMwonen. Nadat wij een definitief sloopbesluit hebben genomen voor een bepaald complex woningen  stellen wij samen met de huurdersorganisatie een sociaal statuut vast dat voor de bewoners van die woningen van toepassing is. Onder het sociaal statuut staan dus de handtekeningen van de vertegenwoordigers van zowel HEEMwonen als de huurdersorganisatie.


6.  Wat is een sociaal statuut?
In een sociaal statuut, staan onder meer afspraken over de leefbaarheid, herhuisvesting en vergoedingen als gevolg van de sloop. Zo komen huurders in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding en huurgewenning. Ook krijgen bewoners hulp bij het vinden van een andere woning. Alle betrokken huurders krijgen een exemplaar van het sociaal statuut. Daarnaast is het betreffende sociaal statuut te vinden op de website van HEEMwonen www.heemwonen.nl.


7.  Wat gebeurt er met de huur als mijn woning definitief wordt gesloopt?
In het sociaal statuut  is opgenomen dat de huren van de te slopen woningen niet meer worden verhoogd tot het moment van sloop. Dit heet huurbevriezing. Huurbevriezing is dus pas aan de orde nadat er een definitief sloopbesluit is genomen en het sociaal statuut is getekend. Totdat het sociaal statuut is getekend, worden de huren jaarlijks verhoogd per 1 juli. Huurders kunnen na verhuizing in aanmerking komen voor huurgewenning (huurcompensatie) als de huur van de nieuwe woning (na verrekening van eventuele huurtoeslag) hoger uitvalt dan de huur van de oude woning (na verrekening van huurtoeslag).

 

8.  Krijg ik een verhuiskostenvergoeding? Als u moet verhuizen omdat uw woning wordt gesloopt, komt u in aanmerking voor een verhuiskostenvergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt jaarlijks door het Rijk aangepast en bedraagt per maart 2013 € 5.658.

 

9.  Krijg ik een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen? U kunt als huurder in aanmerking komen voor een vergoeding voor zelf aangebrachte voorzieningen die door de sloop verloren gaan. Bijvoorbeeld voor een luxe badkamer of keuken die u zelf heeft aangebracht. Voorwaarde is dat de aanpassing is uitgevoerd voordat het sloopbesluit werd genomen. De hoogte van de vergoeding hangt af van een aantal zaken, waaronder de nieuwwaarde van de voorziening en de periode dat de voorziening al in de woning zit.

 

10.  Hoe kom ik aan een andere woning? HEEMwonen biedt vrijkomende woningen aan via www.thuisinlimburg.nl.Tijdens een huisbezoek brengt onze wijkconsulent samen met u uw woonwensen in kaart en maakt hij een zoekprofiel aan bij Thuis in Limburg. Bij de meeste woningen krijgt u als herstructureerder voorrang op andere woningzoekenden. Dit geldt niet alleen voor woningen van HEEMwonen, maar ook voor woningen van de andere corporaties die deelnemen aan Thuis in Limburg. De kans dat u op korte termijn een woning vindt die voldoet aan uw wensen is daardoor groot. U kunt natuurlijk ook zelf een nieuwe woning zoeken bij een andere (commerciële) verhuurder.


N.B. Is in de te slopen woning sprake van asbest? Dan zorgt HEEMwonen dat het asbest wordt verwijderd.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten