familie

Behoud aanwezige huismussenpopulatie in Park West

MusIn het kader van de Stadsdeelvisie Kerkrade-West (West wint aan ruimte) wordt in de Heilust Park West aangelegd. Hiervoor worden ook woningen en zijn al twee flats gesloopt. Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden onderzoek te doen naar het eventueel voorkomen van beschermde flora en fauna. Hieruit is gebleken dat in en om het plangebied huismussenpopulaties voorkomen.

 

Flora- en faunawet

De Flora- en faunawet zorgt voor een wettelijke bescherming van (bedreigde) plant- en diersoorten. Het is bijvoorbeeld verboden om deze beschermde soorten te doden, te vernielen of te verplaatsen. Maar er zijn uitzonderingen mogelijk; de overheid kan besluiten om onder voorwaarden een ontheffing te verlenen.

 

Wettelijke bescherming

De huismus is een jaarrond beschermde inheemse vogelsoort (artikel 4, lid 1, onder b, Flora- en Faunawet). De huismus staat tevens als gevoelig vermeld op de Rode Lijst van Nederlandse broedvogels (2004). Ook de nesten zijn jaarrond beschermd.

 

De huismus

De huismus was lange tijd de meest algemene vogelsoort in Nederland, zowel in de stad als op het platteland. De soort is de laatste decennia hard achteruit gegaan. Begin jaren tachtig van de 20e eeuw begon de afname, die in de beginjaren negentig versnelde. Dit heeft geresulteerd in een landelijke afname van meer dan 50% van het aantal broedparen. Vermoedelijk heeft dit te maken met afname van broedgelegenheid, onder andere door renovatie en isolatie van oude woningen, in combinatie met een afgenomen voedselaanbod. Ondanks dat de oppervlakte stedelijk gebied en het aantal huizen groter geworden is in Nederland, is de huismus in aantal afgenomen. Het aantal geschikte nestplaatsen in nieuwbouwwijken is in vergelijking met oude bebouwingsvormen veel lager. De broedmogelijkheden in nieuwbouwwijken worden beperkt door een veranderde bouwstijl. Zo zijn de tegenwoordig gangbare daken met zware sneldakpannen ontoegankelijk voor huismussen. Het normaalste vogeltje van Nederland dreigt uit het straatbeeld te verdwijnen.

 

Ontheffing en verzachtende maatregelen

Om sloop van bebouwing in Park West mogelijk te maken is een Ontheffing overeenkomstig artikel 75 Flora- en faunawet gevraagd. Deze Ontheffing is door het ministerie verleend onder een aantal voorwaarden. Zo zijn in het afgelopen jaar een tiental nestkasten opgehangen in het gebied ten behoeve van de huismus. In de komende periode (vóór april 2014) worden door de gemeente Kerkrade de volgende verzachtende maatregelen uitgevoerd om de huismus in deze omgeving te behouden:

 

  • Er worden voederplaatsen aangelegd. Op deze plekken wordt bijgevoerd gedurende de              wintermaanden.
  • Er worden nieuwe schuilgelegenheden in de vorm van takkenhopen aangelegd.
  • In het kader van de Ontheffing wordt een terrein ingezaaid voor de huismus. Hieruit groeien planten die zaden voortbrengen die geschikt zijn als voedsel.
  • Bij de verbouwing van de kerk tot nieuwe  MFA zijn vogelvides (broedruimtes) voorzien die uitnodigend zijn voor nesteling door huismussen.

 

Daarnaast wordt er een ecologisch werkprotocol opgesteld waarin alle voor de huismus te nemen maatregelen worden vastgelegd waaronder de hiervoor genoemde maatregelen. De uitvoering van de werkzaamheden moet aantoonbaar volgens dit protocol worden uitgevoerd. Daarnaast worden de werkzaamheden uitgevoerd onder begeleiding van een deskundige op het gebied van de huismus.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Kerkrade telefoonnummer 14 045.

Terug naar overzicht

Nieuwsbrief Heilust

HEEMwonen en de gemeente Kerkrade geven in het kader van West wint aan ruimte een digitale nieuwsbrief uit. Hierin komen zaken aan de orde die spelen in Kerkrade-West. Schrijf u hieronder in en ontvang een melding elke keer als een nieuwe editie van de nieuwsbrief online staat!

twitter_westwintVolg ons op Twitter

@Westwintaanruim

Goede ideeën in West!

Heeft u ideeën over dit project? Laat het ons weten